Download A reference grammar of Trumai by Raquel Guirardello PDF

By Raquel Guirardello

Show description

Read Online or Download A reference grammar of Trumai PDF

Similar foreign language dictionaries & thesauruses books

The Complete Idiot's Guide to Learning German

Sprechen Sie Deutsch? This consultant covers the necessities of grammar, vocabulary, pronunciation, and dialog. This re-creation has been up-to-date to mirror international occasions that experience happened during the last few years, from Germany's forex conversion to the Euro to new foreign go back and forth directions. It comprises the main exact, updated details for college kids and tourists alike, in addition to a German/ English and English/German dictionary appendix for readers to reference.

Alter Ego Level 1 Teacher's Guide

Regulate ego 1 workbook serves as a supplement to the student's booklet and relies at the related constitution. It reinforces scholars' talents via a variety of actions on: - vocabulary, - grammar, - conversation talents, - written comprehension ans expression. the scholars can perform the actions within the lecture room or on their lonesome.

Extra resources for A reference grammar of Trumai

Sample text

At ′pʁœ:uə] [at ′pasə] [at ′hɒlə a] price price tag to cost (vt) How much? discount pris (c) prismærke (n) at koste Hvor meget? rabat (c) [pʁi:s] [′pʁisˌmaɒkə] [at ′kɒsdə] [vɒ: ′mɑjəð] [ʁɑ′bad] inexpensive cheap (inexpensive) expensive It's expensive billig billig dyr Det er dyrt [′bili] [′bili] [′dyɒ] [de aɒ ′dyɒd] rental (noun) to rent (~ a tuxedo) credit on credit leje (c) at leje kredit (c) på afbetaling [′lɑjə] [at ′lɑjə] [kʁɛ′did] [pɔ ′ɑubetæ:leŋ] 49 CLOTHING & ACCESSORIES 32. Outerwear.

SOS redningsbælte (n) [sdɒ:m] [si′næ:l] [at ′søŋkə] [man ′ɒuɒ ˌboɒ] [ɛso′ɛs] [′ʁɛðneŋsˌbɛldə] 42 CITY 27. ) to get off … to get out (vi) at køre … at stå på ... at stå af ... at stå af ... ) to be in a hurry at skynde sig at ikke nå … at skynde sig [at ′sgønə sɑj] [at ′ekə nɔ:] [at ′sgønə sɑj] taxi, cab taxi driver by taxi taxi stand to call a taxi to take a taxi traffic taxa (c) taxаchauffør (c) i taxa taxaholdeplads (c) at bestille en taxa at tage en taxa færdsel (c), trafik (c) [′tɑgsa] [′tɑgsaɕoˌføɒ] [i ′tɑsa] [′tɑgsa ′hʌləˌplas] [at be′sdelə en ′tɑgsa] [at ′tæ:ə en ′tɑsa] [′faɒsɛl], [tʁɑ′fik] T&P Books.

Leather ~) raincoat waterproof jakke (c) regnfrakke (c) vandtæt [′jɑkə] [′ʁɑjnˌfʁɑgə] [′vantɛd] 33. Men's & women's clothing shirt pants jeans jacket (of man's suit) suit skjorte (c) bukser (pl) jeans (pl) jakke (c) jakkesæt (n) [′skjoɒdə] [′bɔksʌ] [′dji:ns] [′jɑkə] [′jɑkəˌsɛd] dress (frock) skirt (garment) blouse knitted jacket jacket (of woman's suit) shawl kjole (c) nederdel (c) bluse (c) trøje (c) cardigan (c) sjal (n) [′kjo:lə] [′neðɒde:l] [′blu:sə] [′tʁɒjə] [′kɑ:digan] [ɕæ:l] T-shirt shorts (short trousers) tracksuit bathrobe pajamas T-shirt (c) shorts (pl) træningsdragt (c) badekåbe (c) pyjamas (c) [′ti:ˌɕœ:d] [′ɕɒ:ds] [′tʁɛ:neŋˌsdʁɑgd] [′bæ:ðəˌkɔ:bə] [py′jæ:mas] T&P Books.

Download PDF sample

Rated 4.80 of 5 – based on 7 votes